pakkretcity

โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

โครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓,หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย,ซอยประเสริฐอิสลาม,หมู่บ้านลานทอง,ศรีสมาน ซอย ๓ และถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/65/bb65-376.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th