pakkretcity

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/65/bb65-382.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th