pakkretcity

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กำหนดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                                                                               

๑. สัญชาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน

๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ             

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. บัตรประชาชน

๒. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

สำหรับคนพิการที่่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้                                                                                               

๑. ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนได้                                                         

ผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖
สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้ที่ https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/66/normal56.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2023, 01:38:31 PM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th