pakkretcity

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
   (๑) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
   (๒) เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   (๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อคน ต่อปี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอกสาร ดังนี้
   - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
   - บัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
   - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีรายได้ประจำ)
   - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
   - ผู้รับรองคนที่ ๑ อสม. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว อสม. , ประธานชุมชน พร้อมเเนบสำเนาบัตรประจำตัวประธานชุมชน
   - ผู้รับรองคนที่ ๒ ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานราชการ (ต้องไม่เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723-726
สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/66/normal57-1.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th