pakkretcity

ข้างบ้านหรือในชุมชนประกอบกิจการอันเป็นเหตุรบกวนต้องทำอย่างไร

ข้างบ้านหรือในชุมชนประกอบกิจการอันเป็นที่น่ารังเกียจ เกิดกลิ่น มลภาวะ สกปรก หากท่านได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าว สามารถแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยระบุพื้นที่ ประเภทกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้เทศบาลจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th