pakkretcity

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณคลองทองหลาง ฯ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณคลองทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2695.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th