pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.ฯ

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบ้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2694.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th