pakkretcity

การแจ้งย้ายออกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนย้ายออกจากบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่อยู่
4. หนังสือมอบหมาย (กรณีมีการมอบหมาย)

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th