pakkretcity

ถ้าจะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดจะต้องทำอย่างไร?

หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครปากเกร็ด ท่านจะต้องไปดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่นที่ศูนย์ CCTV เทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 1 ติดธนาคาร ธกส.

 

PAKKRETCITY:www.pakkretcity.go.th