pakkretcity

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
(๑)   มีสัญชาติไทย
(๒)   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน
(๓)   มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑)   บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
(๒)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง
(๓)   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
   (๑) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๒) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๔) ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
   ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้