pakkretcity

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ
   (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
   (๒) บัตรประจำตัวประชาชน
   (๓) ทะเบียนบ้าน
   (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

Re: ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 10:10:21 AM »
ขอบคุณครับ

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th