pakkretcity

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซ่อมแซมบำรุง

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2871.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th