ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง             โทรศัพท์ 0-2583-0580, 0-2583-7788,1132

 

Super User