โครงสร้างสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

 

 

 
Card image cap

รองประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

Card image cap

เลขานุการสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

นายนราชัย ยิ่งเจริญ

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายสิทธิชัย ศิริธนาภิวัฒน์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นางอัชราลักษณ์ ศรีวิชัย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 -

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายปิยะมิตร มณีจักร์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายโสภณ เสริฐสอน

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตำบลปากเกร็ดและตำบลคลองเกลือ

 

นายวิฑูรย์ สังข์ทองสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาดCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายนิพนธ์ หวังพราย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายพิพัฒน์ วรวรรณปรีชา 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายเริงเกียรติ ศักดิ์ณรงค์เดช 

 

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายสมหวัง ลามอ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายยุทธนา จิตรบรรเทา

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลบางตลาด

 

นายนราชัย ยิ่งเจริญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายประยูร ฟักสังข์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมชาย บรรดาศักดิ์

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมพร เพริดพริ้งCard image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสมชาย โพธิ์เจริญ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายเอกพล จิวระ

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายบุญเลิศ สินลอยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายสุนิพนธ์ ฉุยกลิ่น

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายมานพ เปิดชั้น

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายเบิ้ม จันทร์ฉาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายภคิน ทวีสิน

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายจรินทร์ นาคน้อย

Card image cap

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ตำบลบางพูด (ยกเว้นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 (หมู่บ้านเมืองทองธานี) ถนนป๊อบปูล่า ถนนป๊อบปูล่า 5 ถนนป๊อบปูล่า 6 และถนนบอนด์สตรีท)

 

นายอดิศักดิ์ ทิพวรรณ

Super User