โครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 3 สำนัก 6 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

 

 

พนักงานครู

 

 

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น (คน)
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างรวม
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/รองปลัด - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 2
สำนักปลัดเทศบาล 10 1 2 8 6 1 - 3 1 - - - - 32 - 7 - 69 47

123

155

สำนักคลัง 3 5 2 5 8 - - 3 2 1 - - - 29 - 2 - 72 28 102 132
สำนักช่าง 3 7 2 11 3 1 1 5 4 1 - - - 38 - 12 - 120 95 227 264
กองสาธารณสุขฯ 10 2 - 14 10 1 - - 1 - - - - 38 - 12 - 59 251 322 359
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2 - - 5 5 - - 3 - - - - - 15 - - - 20 2 22 38
กองการศึกษา - - 10 1 - - 3 - - - - - 16 - 2 - 73 31 106 122
กองสวัสดิการสังคม 1 2 - 5 3 - - 4 1 - - - - 16 - - - 12 - 12 26
กองทะเบียนราษฏรฯ 3 2 2 4 11 - - 3 1 - - - - 26 - - - 17 - 17 43
กองการเจ้าหน้าที่

1

-

-

6

9

- -

2

- - - - - 18 - - 7 - 7 25
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1
รวม 35 19 8 68 57 3 1 26 10 2 - - 2 231 - 35 - 450 454 939 1167

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566  กองการเจ้าหน้าที่

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2566 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ

 

ว่าง

 

รวม 
(กรอบ +   มีตัว)

 

หมายเหตุมีตัว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
ศ.4 คศ.3 คศ.4   คศ.2 คศ.1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด ๑
 - - 1 1 1 - 7 20 7 1 15 53 38
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
นครปากเกร็ด ๒
- 1 - - - - 1 8 9 5 - 10 34 24
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ วิทยา)
นครปากเกร็ด ๓
 - - - - - - - 3 4 2 - 4 13 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - - 13 1 - 4 18 14
รวม 0 1 1 1 1 0 1 18 46 15 1 33 118 85

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 : กองการเจ้าหน้าที่


• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
• ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้าง
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
กรอบโครงสร้างเทศบาลนครปากเกร็ด(พนักงานเทศบาล ปี ๒๕๖๐)
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   UPDATE !!
 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด           UPDATE !!
• การเเบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    UPDATE !!
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

Super User