ติดต่อเทศบาล


สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๓ 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
หน่วยงานภายใน
  • สำนักปลัดเทศบาล ต่อ  ๔๑๓
  • กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ  ๑๑๕
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ  ๔๐๕
  • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ  ๖๑๓
  • กองสวัสดิการสังคม ต่อ  ๗๒๓
  • กองการศึกษา ต่อ  ๗๐๒
  • สำนักช่าง ต่อ  ๘๒๖
  • สำนักคลัง ต่อ  ๓๑๐-๓๑๒
  • กองการเจ้าหน้าที่ ต่อ ๕๔๒
  • หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ ๔๑๐
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด  โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๖๖๖๘
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน :
 

Super User