หน่วยงานของเทศบาล / หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานตรวจสอบบัญชีทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
  3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
  4. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
  5. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี การจัดเก็บรายได้
  6. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
  7. งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
  8. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Super User