รายงานสถานการณ์น้ำ (water report)

 

» โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักชลประทานที่ ๑๑
» แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ
ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
 ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• 
ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)
• ข้อมูลระดับน้ำ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ : (ตารางเปรียบเทียบ)

Super User