ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

- รอบที่ 1 วันที่ 23-29 เมษายน 2566
- รอบที่ 2 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2566

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

  การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 4 เเทนที่ตำแหน่งว่าง 

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ผลการนับคะเเนนเลือกตั้ง  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด 

Super User