ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
- รอบเเรก วันที่ 3 - 9 กันยายน 2566
- รอบสอง วันที่ 11 - 17 กันยายน 2566
 

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

  การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 เเทนที่ตำแหน่งว่าง 

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง      

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ผลการนับคะเเนนเลือกตั้ง 

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด 

 

 

 
 
 

การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) :  

 
 

admin_fai