«« รายงานสถิติการให้บริการ

 

รายงานสถิติการให้บริการ/รายงานผลการดำเนินการต่างๆ

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เดือนมกราคม ๒๕๖๑
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เดือนเมษายน ๒๕๖๑
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เดือนกันยายน ๒๕๖๑
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
เดือนมกราคม ๒๕๖๒
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
เดือนเมษายน ๒๕๖๒
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• เดือนมกราคม ๒๕๖๓
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เดือนเมษายน ๒๕๖๓
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
เดือนกันยายน ๒๕๖๓
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
เดือนมกราคม ๒๕๖๔
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
เดือนเมษายน ๒๕๖๔
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
• เดือนกันยายน ๒๕๖๔
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๔

การให้บริการสำนักการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การให้บริการสำนักการช่าง
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
  - สรุปการให้บริการต่างๆ 
  - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
 
 - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)  
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
 - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
  - คุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  - แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔)
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ  

การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
• บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล   
  - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
  - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๓
  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๓
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   - การให้บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
   - การให้บริการสถานประกอบการ
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

การให้บริการกองวิชาการและแผนงาน
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด
  - บริการรับเรื่องขอรับบริการ/ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Call Center 1132
  - การรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 
  - สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
  - รายงานผลดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ♦ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
    ♦ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
    ♦ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
    ♦ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  - บริการรับเรื่องขอรับบริการ/ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Call Center 1132
  - การรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  - รายงานสถิติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  - รายงานผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
 - รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  - สรุปผลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางกายภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ♦ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมกราคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนเมษายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

ค้นหาข้อมูล🔎