«« รายงานสถิติการให้บริการ

 

รายงานสถิติการให้บริการ/รายงานผลการดำเนินการต่างๆ

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การให้บริการสำนักการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การให้บริการสำนักการช่าง
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
  - สรุปการให้บริการต่างๆ 
  - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
 
 - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)  
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
 - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
  - คุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  - แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  - สถิติผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔)
  - สถิติการให้บริการขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  - สถิติการให้บริการงานซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ
  - สถิติการให้บริการงานลอกท่อระบายน้ำ  

การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
• บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล   
  - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
  - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๓
  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๓
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   - การให้บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
   - การให้บริการสถานประกอบการ
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

การให้บริการกองวิชาการและแผนงาน
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ค้นหาข้อมูล🔎