«« รายงานสถิติการให้บริการ

 

รายงานสถิติการให้บริการ/รายงานผลการดำเนินการต่างๆ

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เดือนมกราคม ๒๕๖๑
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เดือนเมษายน ๒๕๖๑
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เดือนกันยายน ๒๕๖๑
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
เดือนมกราคม ๒๕๖๒
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
เดือนเมษายน ๒๕๖๒
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• เดือนมกราคม ๒๕๖๓
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
• เดือนเมษายน ๒๕๖๓
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
• เดือนกันยายน ๒๕๖๓
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๓

การให้บริการสำนักการคลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

การให้บริการสำนักการช่าง

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
  - สรุปการให้บริการต่างๆ 
  - บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  - สรุปการให้บริการต่างๆ 
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔