สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

Pin It