ตรวจสอบสิทธิ์ หรือ แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น : 

• การเปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
• ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี           
• ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                            
 ประกาศ ฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนบริหารจังหวัดนนทบุรี   
 ใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                    
การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม)
• ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งเทศบาล

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด New!!

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด New!!

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

  การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดนนทบุรี 

  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

- กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด  

- เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 • ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนคร และนายกเทศมนตรีนครในจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศแขวงทางหลวงนนทบุรี: กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 • คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 • คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

 • ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

 • แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 • การไฟฟ้านครหลวง : กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย : กำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น :  

{up slider-owl | items=3 | autoplay=6500}

{/up slider-owl} 

Super User