การมอบอำนาจ/การทำบันทึกความร่วมมือ/การประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย NoGift Policy (ภาษาไทย)
นโยบาย NoGift Policy (ภาษาอังกฤษ)
•  หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการเเต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลนครปากเกร็ด (28 ธันวาคม 2566)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลนครปากเกร็ด (22 มีนาคม 2566)
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (16 มีนาคม 2566)
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางของเทศบาลปากเกร็ดในการออกปฏิบัติงานนอกเขตเทศบาลและให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจให้ใช้รถส่วนกลางภายในเขตเทศบาล (13 มีนาคม 2566)
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ (13 มีนาคม 2566)
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (13 มีนาคม 2566)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี (13 มีนาคม 2566)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (13 มีนาคม 2566)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (13 มีนาคม 2566)
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (13 มีนาคม 2566)
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (13 มีนาคม 2566)
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 กุมภาพันธ์ 2566)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๖ (27 มกราคม 2566)
• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) (26 ธันวาคม 2565)
นโยบายด้านอารยสถาปัตย์ เทศบาลนครปากเกร็ด (14 มิถุนายน 2565)
• อัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ (19 พฤษภาคม 2565)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (10 มีนาคม 2565)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (10 มีนาคม 2565)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (10 มีนาคม 2565)
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (10 มีนาคม 2565)
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (10 มีนาคม 2565)
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลนครปากเกร็ด (10 มีนาคม 2565)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (10 มีนาคม 2565)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (10 มีนาคม 2565)
• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) (27 กันยายน 2564)
• เเต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , เเต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ส่วนตัว)  (๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
• จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายบุคลากรประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด (๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)
เเต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี (ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
• มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔)
• เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (๙ เมษายน ๒๕๖๔)
• การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (๙ เมษายน ๒๕๖๔)
• การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล มีอำนาจให้ใช้รถส่วนกลางของเทศบาลนครปากเกร็ดในการออกปฏิบัติงานนอกเขตเทศบาล และให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางภายในเขตเทศบาล (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น  (ที่ ๕ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓)
การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด  (ที่ ๔ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓) 
• ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓)
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น  (ที่ ๑๒ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒)
• การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด  (ที่ ๑๑ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒)
• บันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะอย่างยั่งยืน" (๗ มิ.ย. ๒๕๖๒)
• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๘๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๘๐๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๖๔๓ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียน (ที่ ๔ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ที่ ๔ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑)
ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑)
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑)
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ที่ ๑ ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑)
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๑ (ที่ ๙๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑)
• มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด (ที่ ๔ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐)
• นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด , เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐)
 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ที่ ๘๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ที่ ๑๑๓๙ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๙) 
 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด (ที่ ๔ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙)
 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด (เพิ่มเติม) (ที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙)
 มอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาต อนุมัติ การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งถังดับเพลิงและการตรวจสอบคำร้องความต้องการถังดับเพลิงจากชุมชน (ที่ ๑๒๘๗ ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘)
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2554
 

ขั้นตอนการให้บริการ

• การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
• ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลนครปากเกร็ด (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕)
• มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)
 มาตรการและเเนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
• ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
• หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (๒ ก.พ.๒๕๖๔)
• การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (๒ ก.พ.๒๕๖๔)
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
• มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๓
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๒
คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
• ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
• ขั้นตอนการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลโดยทั่วไป
• ขั้นตอนการให้บริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๑
 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการกำหนดเลขประจำบ้าน ปี 2560
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2560
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2559
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2558
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2557
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2556
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2555
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2554
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2553
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2553
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2552
• ประกาศเทศบาล เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
• กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
• แผนภูมิขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
• แผนภูมิขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
• แผนภูมิขั้นตอนการกำหนดเลขที่บ้าน
• แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งเกิด
• แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งตาย
• แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)
• แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)
• แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทาง)
• แผนภูมิขั้นตอน การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
• แผนภูมิขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย
• แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
• แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ
• แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ/ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
• แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ด้านการคลัง
• แผนผังการดำเนินศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai