การให้บริการกองวิชาการและแผนงาน

Pin It

การให้บริการกองวิชาการและแผนงาน

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

    - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ♦ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมกราคม ๒๕๖๕
    ♦ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนเมษายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
    ♦ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
    ♦ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
    ♦ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
    ♦ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  - บริการรับเรื่องขอรับบริการ/ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Call Center 1132
  - การรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  - รายงานสถิติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  - รายงานผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
 - รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  - สรุปผลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางกายภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  - รายงานดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๔
  - รายงานสรุปผลการศึกษาและเเนวทางเเก้ไขในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ 
- การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ♦ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมกราคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนเมษายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
    ♦ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด
  - บริการรับเรื่องขอรับบริการ/ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Call Center 1132
  - การรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 
  - สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
  - รายงานผลดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ♦ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
    ♦ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
    ♦ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
    ♦ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
    ♦ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด

ค้นหาข้อมูล🔎