»» 14/3/2024
นครปากเกร็ด พัฒนาผู้เรียนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 14/3/2024
ทน.ปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ และ แว่นท็อปเจริญ มอบแว่นตา “เพื่อน้องนักเรียนได้มีสายตาดี”

»» 14/3/2024
นครปากเกร็ด ฝึกอบรมการทำเฮลทตี้สุกี้โรล การเย็บกระเป๋าผ้า

»» 14/3/2024
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผสมเกสรดอกทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

»» 27/2/2024
ทน.อุดรธานี ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ ของทน. ปากเกร็ด

»» 27/2/2024
อบต.เมาะมาวี จ.ปัตตานี ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของทน.ปากเกร็ด

»» 27/2/2024
อบต.หนองทะเล จ.กระบี่ ศึกษาดูงานเรื่อง เทศบาลนครปากเกร็ด มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

»» 27/2/2024
กทม. ดูงานการขับเคลื่อนเมืองด้วยยุทธศาสตร์และแผนฯ ของทน.ปากเกร็ด

»» 27/2/2024
การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

»» 9/2/2024
อบต. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล (Smart City) ของทน. ปากเกร็ด

»» 9/2/2024
สภากาแฟ เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗