»» 27/12/2023
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

»» 25/12/2023
อบต.ควนกาหลง จ.สตูล ศึกษาดูงานด้านโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 25/12/2023
นครปากเกร็ด ร่วมการประชุมวิชาการ Symposium ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

»» 20/12/2023
อบต.บันนังสตา จ.ยะลา ศึกษาดูงานด้านสวนสมเด็จฯ ศูนย์อนุรักษ์ทุเรียนฯ และส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนฯ

»» 20/12/2023
อำเภอคังฮวา สาธารณรัฐเกาหลี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประเพณีศิลปวัฒนธรรม กับเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 20/12/2023
มอบเกียรติบัตร ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

»» 19/12/2023
ปากเกร็ด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดงานชิม ชม ช้อป

»» 19/12/2023
นครปากเกร็ด จัดหลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความสำเร็จ

»» 12/12/2023
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๖

»» 12/12/2023
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นครปากเกร็ด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

»» 12/12/2023
นครปากเกร็ด รับมอบเกียรติบัตรการประเมิน ITA ระดับผ่าน ประจำปี ๒๕๖๖