เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

(คู่มือการติดต่องานและเอกสารที่ต้องใช้)

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง เพิ่มเติมกระบวนงานของคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักปลัดเทศบาล
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม)
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
การขอมีบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
การขอเลขที่บ้าน
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
การรับแจ้งกการย้ายกลับเข้าที่เดิม
การรับแจ้งการย้ายเข้า
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
การรับแจ้งการย้ายออก
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

สำนักการคลัง
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

สำนักการช่าง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
การทดสอบถังครบวาระระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑)
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กองสวัสดิการสังคม
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองการศึกษา
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมกฎหมาย เทศบัญญัติ และระเบียบ

 

• รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด เล่มที่ ๓ (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๑)
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๔ กันยายน ๒๕๕๑)
• รวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๕๑
• รวมระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม ๒ (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕)
 รวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๕๖
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย-เทศบัญญัติ (เทศบาลนครปากเกร็ด)

 

พ.ศ. 2539
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่พุทธศักราช 2539

พ.ศ. 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2540
• เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พุทธศักราช 2540 (ยกเลิก)

พ.ศ. 2546
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2546

พ.ศ. 2547
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2547

พ.ศ. 2548
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พุทธศักราช 2548

พ.ศ. 2549
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2549

พ.ศ. 2550
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พุทธศักราช 2550
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พุทธศักราช 2550

พ.ศ. 2551
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช

พ.ศ. 2552
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2552

พ.ศ. 2553
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.2553 (ยกเลิก)

พ.ศ. 2554
• ระเบียบศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.2554
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556
• กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
• การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
• กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

พ.ศ. 2558
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

พ.ศ. 2559
• ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ. 2560
• เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กําหนดจํานวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐
• ประกาศแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ. 2563 
ระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. 2564
• 
เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บค่าตอบเเทนตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ. 2565
• 
ระเบียบสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

 

ประกาศกระทรวง


• กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓
• กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
• ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548
• กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2540 เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
• กฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
• กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508
• กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
• กฎกระทรวงกำหนดให้คนอื่นซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2551
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการ อุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551
• กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘
• กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘
• กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๙
• ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๑
• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
• ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือ และการตรวจสอบ การเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๑
• ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ.๒๕๖๑
• กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.๒๕๖๑
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิตเและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
• กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ก.ย. ๒๕๖๓
 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการเเจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งเเละการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และเเบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔
• กฏกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทานของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานเเรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
• พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านท้านเเรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกันเงินค่าตอบแทนในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่าที่ดินหรืออาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๔  new!!
• ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้บังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๔  new!!

กฏหมาย / ประกาศทั่วไป 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2548
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2551
• ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕
• ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย
• พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (รวมประกาศและคู่มือของเทศบาลนครปากเกร็ด)
• ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรบ.เทศบาลฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
• ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง ออกตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเเต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำเเหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓) 
• การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (กรณีไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ประหาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 5 พ.ย.2564)
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2564)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567- 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรํปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
ข้อบังคับเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์และมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครปากเกร็ด (ลงวันที่ 29 กันยายน 2566) 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) 
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565)

 

แผนและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย


แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

การฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักคลัง 
• สำนักช่าง 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• กองการเจ้าหน้าที่ 
• หน่วยตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล  

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักคลัง 
• สำนักช่าง 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• กองการเจ้าหน้าที่ 
• หน่วยตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

• สำนักการคลัง
• สำนักปลัดเทศบาล
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง